Regulamin zajęć Akademii Pływania „Swim & Fun”

 1. Klienci Akademii Pływania „Swim & Fun” zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Zajęć i Regulaminu Pływalni.
 2. Opłaty należy dokonać przelewem przed rozpoczęciem zajęć za dany miesiąc ”z góry” według cennika Akademii Pływania „Swim & Fun”. Kwota jest liczona na podstawie ilości zajęć jakie się odbędą w danym miesiącu z uwzględnieniem Świąt i dni wolnych od szkoły/pracy. Informacja o wysokości opłaty i datach zajęć zostanie wysłana e-mailem.
 3. Należy dostarczyć na pierwsze zajęcia podpisany regulamin i oświadczenie o stanie zdrowia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika do celów promocyjnych (w przypadku osób nieletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny).
 4. Zajęcia trwają 30 min lub 45 min w zależności od rodzaju grupy.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do przyjścia na zajęcia punktualnie. Przed wejściem do szatni, osobie wydającej kluczyk, należy podać nazwę firmy prowadzącej zajęcia (Akademia Pływania „Swim & Fun). Do szatni można wejść najwcześniej 10 min przed zajęciami.
 6. Rodzice młodszych dzieci po przebraniu dziecka, przyprowadzają je na miejsce zbiórki na płytę basenu, a po zajęciach odbierają.
 7. Uczestnicy zajęć grupowych mają na kluczyku zalogowanych odpowiednio 50 min lub 65 min. Jeśli czas zostanie przekroczony należy dokonać dodatkowej opłaty w kasie pływalni według cennika, za każdą minutę.
 8. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania własnego stroju kąpielowego, klapek, ręcznika i czepka. Przed wejściem do wody należy skorzystać z prysznica.
 9. Lekcje odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem dostępnym na stronie www.swim.com.pl
 10. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń trenera prowadzącego zajęcia.
 11. W przypadku nieobecności uczestnika, istnieje możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem zgłoszenia nieobecności sms-em co najmniej do godz. 22 dnia poprzedzającego zajęcia.
 12. Zrezygnować z zajęć można w dowolnym czasie, po opłaceniu danego miesiąca.
 13. Akademia Pływania „Swim & Fun”nie zwraca kosztów w przypadku gdy uczestnik po opłacie danego miesiąca zrezygnuje z zajęć przed końcem miesiąca.
 14. W przypadku niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), można zajęcia odrobić w ustalonym terminie lub odliczyć od następnej wpłaty.
 15. Akademia Pływania „Swim & Fun” zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian godzin zajęć oraz zmian cennika zajęć z przyczyn od niej niezależnych.
 16. Akademia Pływania „Swim & Fun” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie na pływalni i w szatni.
 17. Akademia Pływania „Swim & Fun” bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego uczestnika wyłącznie podczas trwania jego zajęć. Poza czasem trwania zajęć za dzieci pozostające na basenie lub w szatni odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 18. Zajęcia indywidualne odbywają się w dniach i godzinach ustalonych wspólnie z uczestnikiem i trenerem.
 19. Uczestnik zajęć indywidualnych uiszcza opłatę za wszystkie zajęcia “z góry’ za ustalony okres
 20. Jeśli uczestnik zajęć indywidualnych będzie nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do poinformowania trenera sms-em najpóźniej 3 godziny przed zajęciami. W przypadku nie poinformowania opłata za zajęcia nie będzie zwracana.
 21. Jeśli trener będzie nieobecny na zajęciach indywidualnych, jest on zobowiązany do poinformowania uczestnika sms-em najpóźniej 3 godziny przed zajęciami. W przypadku nie poinformowania trener przeprowadza jedną lekcję nieodpłatnie.
 22. Zapisy na zajęcia odbywają się przez e-mail: bartek@swim.com.pl oraz telefonicznie 505 353 753
 23. Istnieje możliwość otrzymania faktury za zajęcia po wcześniejszym ustaleniu. Prosimy o zgłaszanie chęci otrzymania faktury niezwłocznie po dokonaniu przelewu.
 24. Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć nie mogą przebywać na płycie basenu (nie dotyczy uczestników pierwszych zajęć nauki pływania w małym basenie).
 25. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 26. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu Zajęć Akademii Pływania „Swim & Fun” i regulaminu pływalni, mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwracania należności.
 27. Dokonując wpłaty za zajęcia, uczestnik deklaruje tym samym, iż zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego warunki i mimo to zobowiązany jest do podpisania regulaminu i dostarczenia go w formie papierowej wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia i zgody na przetwarzanie danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych* jest: AKADEMIA PŁYWANIA ”SWIM & FUN”, 05 – 820 Piastów, al. Piłsudskiego 6 A 2. W sprawie Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: bartek@swim.com.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „RODO” lub korespondencyjnie pod adresem wymienionym w pkt.1 z dopiskiem „RODO” 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane** będą w kilku celach niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez AKADEMIA PŁYWANIA ”SWIM & FUN”, Cele to: zawarcie i wykonanie przez czas trwania zajęć i rozliczeń po jej zakończeniu, marketing bezpośredni ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami, używanie zdjęć i filó4. z zajęć w celach promocyjnych i reklamowych 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust 1 RODO na podstawie a,b,c,f 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: – podmioty współpracujące z AKADEMIĄ PŁYWANIA ”SWIM & FUN”, w związku z świadczeniem usług (nauki i doskonalenia pływania oraz ratownictwa wodnego). 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres do lat 3. Po tym czasie zostaną usunięte. - jeśli została wystawiona faktura za usługę przez AKADEMIA PŁYWANIA ”SWIM & FUN”, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat w celach podatkowych zgodnie z art. 74 Ustawy o rachunkowości i art 86 Ustawy o Ordynacji podatkowej 9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych. 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne , jednocześnie jest jednak warunkiem świadczenia usług przez AKADEMIA PŁYWANIA ”SWIM & FUN” 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania. * „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; - art 4.1 RODO **„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; - art 4.2 RODO „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) POLITYKA PLIKÓW COOKIES Co to jest plik „Cookie”? Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach mogą być odczytywane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. W jakim celu strona internetowa AKADEMIA PŁYWANIA ”SWIM & FUN” korzysta z plików cookie? Pliki cookies używane na stronie internetowej AKADEMIA PŁYWANIA ”SWIM & FUN” wykorzystywane są w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej AKADEMIA PŁYWANIA ”SWIM & FUN”: • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie ustawień. • weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki, • optymalizacja i zwiększenie wydajności witryny. Jakich plików „cookies” używamy? Na stronie AKADEMIA PŁYWANIA ”SWIM & FUN” mogą być używane dwa rodzaje plików cookies: • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Czy może Pan/Pani zrezygnować z akceptowania cookies? Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: • przeglądarka Internet Explorer. • przeglądarka Mozilla Firefox. • przeglądarka Chrome. • przeglądarka Safari. • przeglądarka Opera. Z czym się wiąże odmowa na korzystanie z plików cookies? bez akceptacji plików cookies niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez AKADEMIA PŁYWANIA ”SWIM & FUN” „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Napisz do nas

Kontakt
+